MATRIKA

     Modul MATRIKA (MAT) umožňuje vedení matričních údajů pomocí výpočetní techniky.
     Softwarové řešení vychází z požadavků právních norem. Jsou to zejména :

      - zákon č.301/2000 o matrikách, jménu, příjmení a změně souvisejících zákonů
      - vyhláška MV z 8.června 2001
      - směrnice MV k postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky ze září 2004
      - vyhláška ministerstva vnitra k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí
         výpočetní techniky ze dne 2.6.2005

  Základní funkcionalita MATRIKY :

Zakládat matriční knihy narození, sňatků a úmrtí.
     Na začátku roku se v programu Matrika nastaví výchozí parametry, které odpovídají písemné podobě
jednotlivých knih. Je možné mít otevřenou jednu nebo více knih stejného typu . Ke každé knize jsou nastavena
přístupová práva jednotlivých matrikářek. V průběhu roku je možné otvírat postupně dle potřeby další matriční
knihy.

Zapisovat matriční události a skutečnosti.
    Kniha narození - evidují se údaje o dítěti, rodičích, porodu.
    Kniha sňatků - před uzavřením manželství je možné zadat do programu data o snoubencích z Dotazníku
k uzavření manželství, pak je možné tisknout : Protokol o uzavření manželství , Vysvědčení o právní způsobilosti
a Osvědčení pro církevní sňatek. Po sňatku stačí doplnit další údaje a vytisknout Oddací list.
    Kniha úmrtí - při zápisu úmrtí je možné (v případě, že pracujete s celým registrem) vyhledat zemřelou
osobu, popřípadě vdovu - vdovce a tyto údaje využít při zápisu. Poté se zadají další údaje a po uzavření zápisu
se vyhotoví Úmrtní list. Při vyplňování se pracuje s číselníkem zdravotnických zařízení.
    Ve všech knihách je možné před uzavřením zápisu zadávat údaje dodatečných zápisů před uzavřením.
Po zadání všech potřebných údajů se uzavírá zápis a vytiskne Rodný list, Oddací list nebo Úmrtní list.
    Kromě těchto povinných údajů je možné zadávat ve všech třech knihách i údaje potřebné pro statistická
hlášení. Ve všech knihách se automaticky tvoří potřebné rejstříky .

Provádět dodatečné zápisy, změny a opravy na matričních listech.
    Dodatečné záznamy jsou dvojího typu : zápis před uzavřením a po uzavření. K jednotlivých druhům
dodatečných zápisů je možné předem připravit číselníky s navrženými texty, které se automaticky doplní
o vybrané údaje a umožní se matrikářce jejich úprava. Není tedy nutné, aby pokaždé vypisovala celé znění,
ale pouze vybere a doplní předem navržené texty.

Uzavírat zápisy matričních událostí.
    Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu provádí pověřená matrikářka, program
eviduje její identifikaci, datum a čas zápisů - poté již není možné provádět v záznamech žádné opravy. Uzavřené
záznamy jsou programově zablokovány proti dalším opravám či změnám.

Zabezpečit konzistenci mezi matriční knihou v papírové a elektronické podobě.
    Systém umožňuje veškeré zápisy z klasické matriční knihy evidovat elektronicky.

Vymezit přístupová práva jednotlivých uživatelů k matričním knihám a událostem.
    Přístupová práva lze nastavovat modulárním způsobem. Pro každého lze definovat přístup
k jednotlivým funkcím programu a ke konkrétní matriční knize.

Vyhledávat údaje matričních událostí dle různých kriterii
    Podle příjmení i jména, podle rodného čísla a data narození fyzických osob, nebo podle data a místa
matriční události, nebo podle svazku, ročníku, listu a pořadového čísla zápisu matriční události.

Výstupy :

     - Matriční list
     - Matriční událost
     - Rodný list, oddací list, úmrtní list (na předepsaných formulářích)
     - Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
     - Výpis z matriční knihy s ohledem na vývoj zápisu k danému datu
     - Rejstřík dle jmen a příjmení, rejstřík dle svazku, ročníku, listu a pořadového čísla zápisu
     - Potvrzení o údajích
     - Hlášení pro statistiku
     - Vysvědčení o způsobilosti, Osvědčení pro sňatek
     - Sestavy o počtech jednotlivých zápisů (statistiky pro nadřízené orgány)      - Sestavy o údajích dle různých filtrů a další.

Předávání dat mezi informačním systémem Matrika a informačním systémem evidence obyvatel
(Centrální registr obyvatel).© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.