ISMÚ - JAVA - Sociální dávky

     Program Sociální dávky (dále jen SOC) je již tradiční součástí Informačního Systému Městského Úřadu (ISMÚ). Program SOC lze využít v činnosti městských úřadů od menších měst až po velká města a pro činnost okresních úřadů. SOC komplexně řeší problematiku sociálních dávek z hlediska jejich evidence, vyplácení a účetního zpracování.

Společná kartotéka žadatelů
     Program obsahuje kartotéku s údaji o všech žadatelích na všechny vyplácené dávky.

Uživatelsky definované rozdělení jednotlivých dávek
     Každou dávku je možno rozdělit na libovolný počet částí (např. podle abecedy nebo místa bydliště), z nichž každá část může být přístupná pro jiného uživatele.

Nastavení vztahu uživatel - dávka
     Jednotlivé části rozdělené dávky (viz. rozdělení jednotlivých dávek) jsou nastaveny pro přístup jednotlivého uživatele. Každý uživatel má své dávky pod heslem a ostatní do nich nemají přístup.

Jednorázové a opakované dávky
     Program umožňuje vyplácet dávky sociální péče jednorázově (na základě 1 žádosti = 1 výplata) a opakovaně (periodicky - měsíčně, 1 žádost = více výplat do skončení nároku na dávku).

Definování struktury sledovaných příjmů
     Možnost zadání různých druhů příjmů ovlivňujících výši vyplácených dávek (mzda, HZUP, různé formy důchodů, příspěvky od SSP, atd.).

Definování výpočtu dávky
     V nastavení každé dávky lze vybrat způsob výpočtu. Patří mezi ně: dorovnání do životního minima; příspěvek na výživu; příspěvek při péči o osobu blízkou; příspěvek na provoz motorového vozidla a paušál.

Dorovnání do životního minima
     Vypočítává částku určenou na dorovnání životního minima. Využít lze u dávek vyplácených v nezaměstnanosti, u péče o rodinu a děti, atd.

Příspěvek na výživu
     Na jedné žádosti lze žádat o příspěvek na výživu dětí od jednoho otce. Pokud má matka několik dětí od různých otců, podává v tomto případě potřebné množství žádostí. Výpočet dávky rozpočítává příjmy a náklady na všechny osoby žijící v jedné domácnosti. Na konci výpočtu zohledňuje výživné stanovené soudem.

Příspěvek při péči o osobu blízkou
     Výpočet příspěvku při péči o jednu či dvě osoby blízké zohledňuje příjmy do zákonem stanovené výše. Program hlídá termíny platnosti posudku.

Příspěvek na provoz motorového vozidla
     Žádat lze každoročně o příspěvek na provoz mot. vozidla pokud žadatel přepravuje sám sebe nebo jednu či dvě a více osob blízkých se zdravotním postižením druhého nebo třetího stupně, hluché dítě, atd. Program hlídá termín ukončení platnosti technické prohlídky a eviduje údaje o používaném vozidle. Zároveň automaticky zobrazuje údaje o stupni postižení u přepravované osoby a následně vypočítává přiznanou částku. Současně s evidencí těchto žádostí a rozhodnutí program eviduje Průkazky ZTP/P.

Průkazky ZTP/P
     Slouží k evidenci a vydávání průkazek pro zdravotně postižené na základě rozhodnutí posudkové komise.

Evidence žadatelů
     Při prvním kontaktu žadatele s úřadem zaeviduje uživatel základní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, …). Dále má možnost evidovat zasílací adresu a číslo bankovního účtu pro případ zasílání dávky na účet.

Žádosti
     Přehled zapsaných žádostí s datem zápisu, číslem jednacím, číslem podacím a stavem (nevyřízená, nepřiznaná, přiznaná, zastavená, odejmutá). Každá žádost má pod sebou rozhodnutí, která se k ní vztahují, včetně evidence stornovaných rozhodnutí.

Okamžitá informace o výši vyplacené dávky
     Vždy aktuální zobrazení informací o výši vyplacené dávky - nárok, skutečně vyplaceno, zůstatek, atd.

Automatické přepočty nároků a výplat při změně výše dávky
     Při změně výše dávky (např. životního minima) provede program automatický přepočet a stanoví novou výši dávky. Nabídne možnost automatického tisku nových rozhodnutí.

Příprava a editace rozhodnutí
     Program umožňuje tvořit, editovat a tisknout rozhodnutí v textových editorech MS Word 97 a 2000 a nebo v 602Text.

Výpočet alikvotní částky
     Možnost zadání libovolného kalendářního data účinnosti. Program automaticky vypočítá částku, která má být v daném období vyplacena.

Libovolný režim a počet vyplácení v rámci období
     Vyplácení dávek lze časově rozdělit dle potřeb uživatele do libovolného počtu termínů.

Způsob výplaty
     Možnosti výplaty dávek: složenkou, pokladnou, bankovním převodem, atd.

Rozdělení výplaty
     Umožňuje vyplatit dávku v několika částech; každou část jiným způsobem.

Pozastavení výplaty
     Umožňuje pozastavit výplaty dávek nebo jejich částí. Tímto se výplata v danou chvíli nezpracuje. Po uvolnění je opět připravena k vyplacení.

Protokol výpočtu
     Pro doložení údajů do spisu každého žadatele si může uživatel vytisknout protokol výpočtu, kde je podrobně rozepsáno, jakým způsobem se dávka vypočítávala.

Přehled výplat
     Umožňuje sledovat komu a jaká částka se v aktuálním měsíci vyplácí. Tato výplata se dá odložit na pozdější dobu. Zároveň lze odložit nebo povolit výplaty všechny, např. proto, že uživatel nemá ještě všechny podklady k výplatám a potřebuje vyplatit jen některé žadatele.

Zpracování výplat
     Během zpracování výplat lze vytisknout kontrolní sestavu se seznamem žadatelů a jim vyplácenou částkou, seznam do pokladny, pro banku nebo výplaty poukazem.

Sociální šetření a kontroly spisu
     Plánování a zápisy šetření a kontrol s možností tisku sestavy.

Statistiky a sestavy
     V programu jsou statistické sestavy, např. objem a způsob vyplácených dávek. Slouží pro kontrolu celkem vyplácených částek úřadem. Dále je zde sestava se změnou věku, přehled vydaných rozhodnutí, zasílacích adres, atd.

Úřad práce a Státní sociální podpora
     Program obsahuje export a import dat pro komunikaci s Úřadem práce a SSP. Při importu dat se zobrazují kontrolní sestavy.© 2002, 2003, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.